Preservation of manuscripts for the Hungarian National Library

Maďarskú národnú knižnicu založil v roku 1802 uhorský gróf Ferenc Széchényi. Jeho zbierky pozostávajú z viac ako 2 miliónov kníh, periodík, rukopisov a obrazovej dokumentácie. Maďarská národná knižnica je inštitúciou, ktorá uchováva a sprístupňuje verejnosti tradičné (papierové) aj moderné (elektronické) knižničné dokumenty maďarského kultúrneho dedičstva.

VÝZVA

Knižnice nesú dôležitú zodpovednosť za zabezpečenie cenných informácií pre ďalšie generácie. S problémami, akými sú digitálne zastarávanie, rozličné formáty súborov, duplikácia obsahu a mnohé ďalšie to môže byť veľmi náročná úloha.

V súčasnosti Maďarská národná knižnica zabezpečuje dve úložiská všetkých druhov tlačí a všetkých publikácií vyrobených v Maďarsku, vrátane zvukových nahrávok, videí, elektronických dokumentov a diel publikovaných maďarskými autormi. Udržiavanie týchto údajov pri živote je náročný proces, pretože väčšina technológií pre ukladanie dát nemá dostatočnú životnosť. 

Technologická zastaranosť pravdepodobne predstavuje najväčšie riziko pre údaje, pretože vedieme preteky s časom a sažíme sa zabezpečiť, aby údaje neboli uväznené na nečitateľných médiách alebo v nečitateľných formátoch.

RIEŠENIE

Knižnica hľadala životaschopné riešenie na dlhodobé digitálne uchovávanie svojho vzácneho dedičstva. Po zvážení ďalších technológií, ako napríklad využitie LTO pásky, sa klient rozhodol pre Piql, že digitalizované rukopisy z čias Matyáša Korvína uchoval na našom unikátnom médiu piqlFilm.

Ukladanie údajov pomocou Piql dosahuje súlad s normou OAIS (ISO 14721) a jeho používanie je rovnako jednoduché ako akákoľvek iná digitálna technológia, no s jedinečným zabezpečením, integritou a dlhou životnosťou.

Vzácne rukopisy sú tak bezpečne uložené na stáročia, bez potreby migrácie a so zaručeným budúcim prístupom. Piql je jediná technológia, ktorá dokáže poskytnúť udržateľné ukladanie na ľubovoľnú dobu bez rizika straty údajov.


Maďarská národná knižnica teraz zobrazuje technológiu Piql spolu s originálnymi rukopismi, čo návštevníkom umožňuje dozvedieť sa viac o dôležitosti digitálneho uchovávania.