Digitálne transformujeme záznamy o nehnuteľnostiach

Katastre evidujú záležitosti týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností a poskytujú dôležité služby na zabezpečenie právnych a administratívnych činností. Kancelária registra nehnuteľností v Rio de Janeiro v Brazílii vedie kataster nehnuteľností pre tento región a poskytuje súvisiace notárske služby.

VÝZVA

Pozemkové registre uľahčujú celý rad právnych a administratívnych procesov vrátane záležitostí týkajúcich sa vlastníctva a nezákonného nakladania či zabráneniu podvodom. Autentické informácie a zabezpečenie integrity informácií sú základom poskytovania všetkých týchto služieb.

Predtým udržiaval katastrálny úrad veľký archív mikrofilmov a vyhľadávanie dokumentov bolo pomalé a namáhavé. Mikrofilmové a mikrofišové záznamy sú bežným archívnym médiom, avšak predstavujú výzvy vrátane poškodenia a opotrebovania pri manipulácii spolu s komplikovanými procesmi vyhľadávania. Digitalizácia je dnes kľúčovou prioritou mnohých archívov využívajúcich mikrofilm a prechádzajú do cloudového prostredia.

Uchovávanie záznamov výlučne v online prostredí ich však môže vystaviť značnému riziku. Poškodenie súborov, technologická zastaranosť a online hrozby môžu viesť k strate údajov, zatiaľ čo riziko manipulácie s údajmi podkopáva kľúčovú úlohu archívov pri uchovávaní autentických a presných záznamov. Voľba bezpečného a dlhodobého riešenia bola pre klienta kľúčovou prioritou.

RIEŠENIE

7. kancelária registra nehnuteľností sa rozhodla digitálne transformovať svoj mikrofilmový archív tak, aby obstál v skúške času. Základné požiadavky zahŕňali pamäťové médium, ktoré zabezpečí autentickosť a integritu údajov a zároveň poskytne rýchlejší prístup k dátam.

Účelovo vyvinutá technológia Piql bola pre klienta jasnou voľbou, keďže ponúkla výhody jedinečných kvalít tradičných mikrofilmov a zároveň digitálne úložisko. Uložením digitálnych informácií na piqlFilm v binárnej podobe ostávajú dáta autentické, dostupné a bezpečné. Ako offline médium nie je piqlFilm vystavený kybernetickým hrozbám, s údajmi nie je možné ďalej manipulovať a dáta ostávajú ochránené aj pred elektromagnetickým impulzom (EMP), ktorý by zničili iné médiá, ako je páska. Klientovi poskytol Piql komplexnú digitálnu transformáciu ich mikrofilmových záznamov a zabezpečí ročnú produkciu piqlFilm v dvoch kópiách.

Vďaka vylepšenej extrakcii metadát je možné informácie katastra ľahko vyhľadávať, čo výrazne zefektívnilo prácu podateľne.